Artikel 1
Elke vastgelegde coachafspraak en elke inschrijving voor een traject/activiteit betekent aanvaarding door de klant van deze voorwaarden. De voorwaarden staan daarom ook vermeld op de website.

Artikel 2
Als de klant tijdens een workshop, lezing, coaching, traject, … beslist om te stoppen, is het volledige bedrag van de workshop, lezing of sessie verschuldigd. Dit geldt voor alles wat georganiseerd wordt door Your Inner Smile.

Artikel 3
De inschrijving/bestelling per email of enige andere geschreven communicatievorm waaronder facebook, een bericht naar de facebookpagina van Your Inner Smile, whatsapp, sms… geldt effectief als inschrijving/bestelling en brengt altijd betalingsverplichtingen met zich mee.

Artikel 4
4.1 Coaching en activiteit: Annuleert de klant een sessie minder dan 24u op voorhand, dan wordt deze gerekend als sessie en is deze te betalen.
4.2 Workshop/ cursus/ programma’s /events: Bij annulering tot een week op voorhand is de klant 50% verschuldigd. Annuleert de klant minder dan een week op voorhand, dan is de klant het volledige bedrag verschuldigd. De klant kan zich wel laten vervangen.
4.3 Producten: De bestelde producten worden verstuurd na betaling.

Artikel 5
Deelnemers aan een wrokshop, cursus, programma, … aanvaarden uitdrukkelijk dat foto’s en video’s die tijdens de activiteit gemaakt worden via eender welk medium (drukwerk, website, sociale media,..) openbaar gemaakt mogen worden.

Artikel 6
Bij annulering door Your Inner Smile wordt het inschrijvingsgeld integraal teruggestort. Een annulering kan gebeuren als er niet voldoende deelnemers zijn, of wegens ziekte/familiale omstandigheden/ overmacht. Your Inner Smile verbindt zich ertoe de klant zo spoedig mogelijk te verwittigen.

Artikel 7
7.1 Indien de klant onder medische begeleiding staat (dit houdt evenzeer in het verplicht nemen van bepaalde medicatie), is er toestemming nodig van zijn/haar arts (zij het de huisdokter, psycholoog, psychiater, therapeut…) om deze cursus/workshop/coaching/traject/activiteit te mogen volgen of doet de klant dit op eigen verantwoordelijkheid.
7.2 Indien de klant hier nalatigheid in vertoont, kan er nadien ook geen beroep gedaan worden op een mogelijke aansprakelijkheid.

7.3 Your Inner Smile heeft altijd de mogelijkheid om een klant de toegang tot een cursus/workshop/coaching/activiteit te weigeren (bijv n.a.v. storend gedrag) en dit zonder dat de klant enige vorm van terugbetaling gerechtigd is.

Artikel 8
Eventuele klachten over de dienstverlening dienen onmiddellijk gemeld te worden tijdens of vlak na de cursus, workshop, activiteit of coachsessie. Dit kan zowel mondeling als via mail naar anouk@yourinnersmile.be

Artikel 9
De aansprakelijkheid van Your Inner Smile is beperkt tot het bedrag dat is verzekerd onder de verzekering “beroepsaansprakelijkheid”.

Artikel 10
10.1 De cursussen/workshops/ coachings/trajecten gegeven door Your Inner Smile zijn geen vervanging voor eventuele psychiatrische of medische hulp.
10.2 Alle coachingtrajecten, activiteiten en cursussen zijn bedoeld om de persoonlijke groei en het welzijn te bevorderen.

Artikel 11
11.1 De factuur dient betaald te worden binnen de 10 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 50) als schadebeding.
11.2 De factuur wordt altijd verstuurd via mail, tenzij de klant expliciet een factuur op papier wil.
11.3 Eventuele klachten betreffende de factuur dienen schriftelijk en op straffe van verval binnen 10 dagen na verzending van de betrokken factuur te gebeuren.

Artikel 12
In kader van de GDPR gaat de klant er expliciet mee akkoord dat persoonlijke data gebruikt wordt voor administratieve doeleinden. Ook in het kader van Loopbaanbegeleiding is Your Inner Smile genoodzaakt gegevens de delen met de VDAB en het loopbaancentrum. Your Inner Smile zal in geen geval deze persoonlijke gegevens doorgeven aan derde partijen, tenzij dit expliciet toegestaan is door de klant zelf. De klant heeft het recht zijn persoonlijke informatie te bekijken of aan te passen.

Artikel 13
13.1 In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van Kortrijk bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
13.2 Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op activiteiten van Your Inner Smile.