1. Your Inner Smile, gevestigd in de Arensstraat 151 te Harelbeke, ondernemersnummer 0477.578.510 biedt haar klanten diensten aan die tot doel hebben om de persoonlijke ontwikkeling en het welzijn te bevorderen.
 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen en door Anouk Mattheeuws van Your Inner Smile voor akkoord ondertekend, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing en beheersen zij de relatie tussen Your Inner Smile en de klant.
 3. Alle activiteiten gebeuren op afspraak. De afspraak/ inschrijving/ bestelling per email of enige andere geschreven communicatievorm waaronder facebook, whatsapp, Messenger, sms… geldt effectief als afspraak/ inschrijving/ bestelling en brengt altijd betalingsverplichtingen met zich mee. Als de klant tijdens een sessie, workshop, lezing, coaching, … beslist om te stoppen, is het volledige bedrag van de workshop, lezing of sessie verschuldigd. Dit geldt voor alles wat georganiseerd wordt door Your Inner Smile
 4. Annulering van een afspraak dient uiterlijk 48 uren voorafgaand aan de aanvang van de afspraak te gebeuren.
  4.1 individuele coaching en trajecten:
  Indien de klant de afspraak binnen de 48 uren voorafgaand aan de aanvang van de afspraak annuleert, dan is de klant Your Inner Smile een bedrag van 50 % van de waarde van de voorziene afspraak verschuldigd.
  Indien de klant zonder verwittiging op zijn of haar afspraak afwezig is, dan is de klant Your Inner Smile een bedrag van 100 % van de waarde van de afspraak verschuldigd.
  Indien Your Inner Smile zelf de afspraak van de klant annuleert, kan de klant aanspraak maken op dezelfde vergoedingen en modaliteiten zoals hierboven uiteengezet.
  4.2 Workshop/ cursus/ events:
  Bij annulering tot een week op voorhand is de klant 50% verschuldigd. Annuleert de klant minder dan een week op voorhand, dan is de klant het volledige bedrag verschuldigd. De klant kan zich wel laten vervangen.
  Bij annulering door Your Inner Smile wordt het inschrijvingsgeld integraal teruggestort. Een annulering kan gebeuren als er niet voldoende deelnemers zijn, of wegens ziekte/familiale omstandigheden/ overmacht. Your Inner Smile verbindt zich ertoe de klant zo spoedig mogelijk te verwittigen. De in dit artikel bepaalde vergoeding zal niet verschuldigd zijn in geval van overmacht, hetgeen aangetoond moet worden door diegene die zicht daarop beroep doet.
 5. Tenzij anders vermeld, zijn alle facturen te betalen te Arendsstraat 151 in Harelbeke.
  Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag zal een eerste, kosteloze herinnering per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs verzonden worden aan de klant.
  Bij gebrek aan betaling na de eerste herinnering en na het verstrijken van een termijn van ten minste veertien kalenderdagen, zal een tweede herinnering verzonden worden per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs. Vanaf dat ogenblik zal de verschuldigde hoofdsom verhoogd worden met de verwijlinteresten a rato van de interestvoet bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. De klant is vanaf dat ogenblik tevens een bijkomende forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 20,-, evenwel zonder dat deze hoger kan zijn dan het door artikel XIX.4, lid 1, 2° Wetboek Economisch Recht (WER) bepaalde maximum, in welk geval desgevallend de bijkomende forfaitaire schadevergoeding automatisch zal verminderd worden tot het door artikel XIX.4, lid 1, 2° WER toegestane maximumbedrag.
  In het geval Your Inner Smile zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de klant recht op een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 20,-, evenwel zonder dat deze hoger kan zijn dan het door artikel XIX.4, lid 1, 2° WER bepaalde maximum, in welk geval desgevallend de bijkomende forfaitaire schadevergoeding automatisch zal verminderd worden tot het door artikel XIX.4, lid 1, 2° WER toegestane maximumbedrag.
  Voor elke aanmaning die na de eerste herinnering wordt verzonden door Your Inner Smile wordt een administratieve kost van € 10,- gerekend.
 6. Als de klant onder medische begeleiding staat (dit houdt evenzeer in het verplicht nemen van bepaalde medicatie), is er toestemming nodig van zijn/haar arts om deze coaching/ cursus/ workshop/ traject/ activiteit te mogen volgen of de klant doet dit op eigen verantwoordelijkheid.
  Indien de klant hier nalatigheid in vertoont, kan er nadien ook geen beroep gedaan worden op een mogelijke aansprakelijkheid.
  Your Inner Smile heeft altijd de mogelijkheid om een klant de toegang tot een cursus/ workshop/ coaching/ activiteit te weigeren (bijv n.a.v. storend gedrag) en dit zonder dat de klant enige vorm van terugbetaling gerechtigd is.
 7. Eventuele klachten over de dienstverlening dienen onmiddellijk gemeld te worden tijdens of kort (binnen de 3 dagen) na de cursus, workshop, activiteit of coachsessie. Dit kan zowel mondeling, telefonisch als via mail.
  Your Inner Smile is niet verantwoordelijk/ aansprakelijk te stellen voor materiële en/ of immateriële schade ontstaan, tijdens en/ of na het geven van de coachsessie/ een traject/ cursus/ workshop.
 8. De aansprakelijkheid van Your Inner Smile is beperkt tot het bedrag dat is verzekerd onder de verzekering “beroepsaansprakelijkheid”.
 9. Een coachtraject, cursus of workshop zijn niet bedoeld om medisch advies of therapie van welke aard dan ook te vervangen. De coaching gegeven door Your Inner Smile zijn geen vervanging voor eventuele psychiatrische of medische hulp.
 10. In kader van de GDPR gaat de klant er expliciet mee akkoord dat persoonlijke data gebruikt wordt voor administratieve doeleinden. Ook in het kader van Loopbaanbegeleiding is Your Inner Smile genoodzaakt gegevens de delen met het loopbaancentrum Coretalents. Your Inner Smile zal in geen geval deze persoonlijke gegevens doorgeven aan derde partijen, tenzij dit expliciet toegestaan is door de klant zelf. De klant heeft het recht zijn persoonlijke informatie te bekijken of aan te passen.
 11. Deelnemers aan een wrokshop, cursus, programma, … aanvaarden uitdrukkelijk dat foto’s en video’s die tijdens de activiteit gemaakt worden via eender welk medium (drukwerk, website, sociale media,..) openbaar gemaakt mogen worden.
 12. In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van Kortrijk bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
  Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op activiteiten van Your Inner Smile